Προφίλ

Καταστατικό - Τροποποιήσεις

Ισολογισμοί

Επικοινωνία

ΕΝΔΥΜΑΤΙΚΗ

Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία εταιρίας: ΕΝΔΥΜΑ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΕΝΔΥΜΑΤΙΚΗ
Διεύθυνση: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 46, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, Τ.Κ.: 11634
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Νομός: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310 556013
Εmail: endymaike@gmail.gr
ΑΦΜ: 800537561
ΔΟΥ: Α' ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗΣ
Νομική Μορφή: Ι.Κ.Ε.
Ημερομηνία Συστασης: 23/12/2013
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 123762
αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 128279006000
Εταιρικό Κεφάλαιο: 18,00 €
Διάρκεια Εταιρίας: 23/12/2025
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημερομηνία λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/2014


Διαχειριστές

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση κατοικίας
ΣΑΚΑΛΗ ΑΡΙΣΤΗ Λ. ΝΙΚΗΣ 23, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.: 54623
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΥΡΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 33Α, Ν. ΣΜΥΡΝΗ

Στοιχεία Εταίρων

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση κατοικίας Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Είδος Εισφοράς Εταιρικά Μερίδια Ονομ. Αξία Μεριδίων
ΑΡΙΣΤΗ ΣΑΚΑΛΗ Λ. ΝΙΚΗΣ 23, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ736642 031368731 Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΤΑ 4 1,50 €
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΥΡΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 33Α, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΚ113099 047579922 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΤΑ 4 1,50 €
ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 33, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΒ369053 045547209 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΑ 2 1,50 €
ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ 43, ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρ752859 103986000 Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΤΑ 2 1,50 €

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:
α) Η χονδρική εμπορία ενδυμάτων, υποδημάτων, δερματίνων ειδών και εν γένει ειδών και αξεσουάρ ενδύσεως.
β) Η λιανική εμπορία ενδυμάτων και εν γένει ειδών και αξεσουάρ ενδύσεως.
γ) Η λιανική εμπορία υποδημάτων και δερματίνων ειδών.
δ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία και μεσιτεία πωλήσεως όλων των παραπάνω αναφερομένων ειδών.
ε) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία και μεσιτεία πωλήσεως κλωστοϋφαντουργικών ειδών,
στ) Η κατασκευή ενδυμάτων και ειδών ενδυμασίας είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.
ζ) Η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών.
η) Η παροχή υπηρεσιών τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων εστιάσεως,
θ) Η κατασκευή, αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων, είτε ιδίων ακινήτων είτε ακινήτων τρίτων, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναφής προς τους παραπάνω σκοπούς εργασία.
ι) Η ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ενεργειακών πόρων ή η παραγωγή ή η συμπαραγωγή, πώληση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και δικαιωμάτων ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους ενεργειακούς πόρους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ια) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ενεργειακών πόρων ή την παραγωγή ή την συμπαραγωγή, πώληση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και δικαιωμάτων ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους ενεργειακούς πόρους. ιβ) Η παροχή διαχειριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες που σκοπό έχουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
ιγ) Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω πράξης.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί ενδεικτικά: α) να διατηρεί γραφεία, να μισθώνει χώρους, να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να αναθέτει έργα, να προβαίνει σε κάθε μορφής έξοδα και δαπάνες για τη λειτουργία της εταιρίας, β) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να συμμετέχει σε κάθε φύσεως εταιρίες και κοινοπραξίες, ακόμη και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, γ) να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις προς οποιονδήποτε, εφόσον συνδέονται προς τις παραπάνω δραστηριότητες, δ) να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ε)να παρέχει εγγυήσεις και άλλες ασφάλειες προς τρίτους.
Ρητά συμφωνείται ότι η παραπάνω απαρίθμηση των ενεργειών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ότι η εταιρία θα μπορεί να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια στα πλαίσια των σκοπών της και του Νόμου.


Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΝΔΥΜΑΤΙΚΗ
Διεύθυνση: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 46, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, Τ.Κ.: 11634
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Νομός: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310 556013
Εmail: aristisakali@gmail.com